Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

Sizlere bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince yapılmaktadır. Madde hükmü gereği “Veri sorumlusunun Aydınlatma yükümlülüğü” çerçevesinde kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenmesi ve aktarım amacı ile ilgili olarak ve aynı kanunun 11. maddede yer alan haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz, Sönmez Yapı İnşaat tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. Veri sorumlusu olarak Sönmez, kişisel verilerinizin alınması, işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almakta ve bu hususta büyük hassasiyet göstermektedir.

Kişisel verileriniz ile, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ifası için gerekli süreçlerin işletilmesi ve uygulanması ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları vb. amaçlarla işlenmektedir. Çağrı merkezimiz, yazılı iletişim kanallarımız, resmi web sayfamız, iş ortaklarımız ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

Belirtilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, yukarıda belirtilen yollarla mevzuata uygun şekilde toplanıp işlenen kişisel verileriniz, yine mevzuatta yer alan güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlara, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilecek ve aktarabilecektir. Veri paylaşımıyla; ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 kapsamında;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için bilgi@sonmezyapiinsaat.com adresine e-posta göndermek suretiyle ulaşabilirsiniz.

28 Mart 2020

İlgili Terimler :